PUKS Francesco Jelna - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Polecane strony

Sołectwo Jelna

 

 

 

Logowanie

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. edgardavis 55
2. wojtek.veb94 2

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 126, wczoraj: 363
ogółem: 1 708 423

statystyki szczegółowe

Statut

STATUT

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

„FRANCESCO”

W JELNEJ

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „FRANCESCO”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych na obszarze Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także może prowadzić działalność za granicą na podstawie prawa miejscowego.
 2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
 3. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej, Jelna 142 a, 37-310 Nowa Sarzyna

§ 3

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1463 z późniejszymi zmianami/ i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 3. Klub ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych założeniach programowych zachowując jednak pełną samoistność organizacyjną i ideową określoną w Statucie.

§ 5

Klub używa pieczątki, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowania dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport w oparciu o zasady etyki katolickiej;
 2. integracji środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu;
 3. ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
 4. szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych;
 5. szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans,
 6. działalności charytatywno-opiekuńczej;
 7. inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 8. promocji i organizacji wolontariatu;
 9. budzenia i wzmacniania więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko oraz podejmowane w nim działania;
 10. udział w krajowej i międzynarodowej wymianie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno-sportowo-religijnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 11. integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. podtrzymywanie i ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości.

§ 8

Klub realizuje swoje cele o których mowa w § 7 w szczególności poprzez:

 1. współdziałanie z władzami kościelnymi, państwowymi, samorządowymi i związkowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;
 2. planowanie i organizowanie zajęć sportowych /treningów/ w oparciu o możliwości sprzętowe i obiektowe;
 3. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 4. propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych;
 5. organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo- rekreacyjnym;
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży;
 7. działanie na rzecz zwiększania ilości urządzeń i obiektów sportowych;
 8. wydawnictwa i publikacje;
 9. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych do realizacji zadań Klubu;
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele;
 11. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

§ 9

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców dzieci i młodzieży.
 2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. uczestników;
 3. honorowych;
 4. wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą ich przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;
  2. uczestnictwa w krajowych i zagranicznych zawodach i imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
  3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
  4. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
  5. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
  6. korzystania z innych uprawnień określanych przez Zarząd Klubu;
  7. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego

§ 13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu i brania czynnego udziału w działalności Klubu;
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
 3. godnego reprezentowania barw Klubu uwzględniając etykę katolicką;
 4. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub;
 5. regularnego opłacania składki członkowskiej na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu, z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
  1. dobrowolne wystąpienie, zgłoszenie na piśmie do Zarządu Klubu;
  2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 1. umyślnego naruszenia postanowień statutu;
 2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
  1. działanie na szkodę Klubu;
  2. rozwiązanie się Klubu.
 1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 15

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa dwa lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek ½ ogółu członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu;
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu;
  6. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego Zebranie Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków, uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
  2. z głosem doradczym – członkowie – uczestniczący oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 2. Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 19

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. wykonywanie uchwał, wytycznych zaleceń Walnego Zebrania Klubu;
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu;
 4. uchwalanie okresowych planów działania i planów finansowych;
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, dyscyplinarnych i zatwierdzanie ich regulaminów;
 6. przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Klubu;
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 20

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Wlane Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu
 9. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.

§ 22

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu, członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 24

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 25

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:
  1. upomnienia;
  2. nagany;
  3. zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy;
  4. wykluczenia.
 2. Od uchwał Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 26

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny i zapisy;
  3. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi;
  4. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
  5. wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub;
  6. dochody pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu;
  7. inne wpływy.
 3. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4. Klub może korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową

§ 27

 1. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd Klubu.
 2. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywanie umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa lub Wice- Prezesa.
 3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§ 28

        Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek i zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami trzecimi”;
 2. przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystania majątku klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

 1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zabrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 4. Po zakończeniu likwidacji klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

Sponsorzy

   https://scontent.fpoz1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13669831_660362387454474_1561834343730200146_n.jpg?_nc_cat=105&oh=0e8acf1a7f097a4abb7572a3389e0599&oe=5C5831CA  

  http://rze.pl/firmy/smakeko/gr/f/logo.gif

 

 

 

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 16

Ostatnie spotkanie

PUKS Francesco JelnaKP Zarzecze [S]
PUKS Francesco Jelna 1:0 KP Zarzecze [S]
2018-11-10, 11:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 15
Azalia Brzóza Królewska 1:3 ŁKS Łowisko
KS Łęg Stany 2:0 Victoria Giedlarowa [B]
Podlesianka Podlesie 3:2 KP Tanew Wólka Tanewska
KS Podwolina 3:5 Złotsan Kuryłówka
San Wierzawice [B] 1:3 Wichry Rzeczyca Długa
PUKS Francesco Jelna 1:0 KP Zarzecze [S]
Sokół Hucisko 4:1 Staromieszczanka Stare Miasto
KS Jarocin [B] 4:0 KS Sarzyna